top of page

                                                         

                                                   

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se prava i obveze korisnika za vrijeme boravka u domu Dom Nova, na adresi Brezani 19B u Rakovcu (u daljnjem tekstu: doma Dom Nova), posjetitelja te načinu obavještavanja o zdravstvenom i općem stanju korisnika.

Korisnik doma Dom Nova je osoba koja je ostvarila pravo na smještaj sukladno ovom Pravilniku i trenutno boravi u domu.

Posjetitelji doma su sve osobe, fizičke ili pravne, koje zbog osobnih ili poslovnih razloga dolaze u Dom Nova, zbog posjete jednom ili više korisnika; u svrhu informiranja o radu doma Dom Nova korištenju usluga doma poslovno ili u posjeti Upravi doma Dom Nova.

 

2. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

Članak 2.
Pravo na smještaj u domu Dom Nova ostvaruje se na temelju važećih dokumenata:
• pravovaljanog Ugovora o smještaju;
• važeće osobne iskaznice;

Članak 3.
Prijem korisnika se obavlja svaki dan, uključujući subotu, nedjelju i blagdane, u terminu od 8:00 do 18:00 sati. Prijem korisnika se može iznimno dogovoriti i izvan navedenog termina, ukoliko je tako odobrila Uprava doma ili voditelj zdravstvenog odjela.

Članak 4.
Prijemom na smještaj u dom korisnik je dužan pridržavati se naloga i uputa zdravstvenih djelatnika kako je navedeno u otpusnoj dokumentaciji te odredaba ovog Pravilnika.

Članak 5.
Korisnici koji se primaju na smještaj upućuju se da svoje isprave, novac i druge vrijednosti predaju svojoj pratnji, obitelji. Ako rodbine nemaju, dežurno osoblje doma Dom Nova preuzima novac, druge vrijednosti i isprave.

Navedena predaja vrši se ispunjavanjem obrasca primopredaje vrijednosnih predmeta i novca prilikom prijema. Za vrijednosne predmete i novac koje korisnik zadrži kod sebe, dom ne snosi nikakvu odgovornost.

Članak 6.
Korisnik se treba zadovoljiti onom sobom i krevetom koji su mu dodijeljeni, kao i promjenom sobe ili kreveta, ako je ona izvršena u skladu s pravilima i potrebama službe.

Članak 7.
Za vrijeme boravka u domu, Korisnici imaju pravo na prehranu u skladu sa svojim svjetonazorom. Vrstu, količinu i kakvoću hrane, ovisno o korisnikovom zdravstvenom stanju, određuje se u svakom konkretnom slučaju prema pravilima struke.

U zdravstvenoj dokumentaciji evidentiraju se podaci o prehrani, odnosno dijeti koja je korisniku propisana.

Članak 8.
Korisnici primaju lijekove isključivo sukladno medicinskoj dokumentaciji kojima se po pravilima medicinske doktrine ostvaruje najbrže i najuspješnije liječenje, a koji su utvrđeni Listom lijekova.

Korisnik ne smije uzimati nikakve druge lijekove i kemijske supstance bez znanja zdravstvenih djelatnika doma, osim onih koje mu je propisao liječnik, odnosno kako je navedeno u korisnikovoj medicinskoj dokumentaciji, posljednjem otpusnom pismu i slično.

Članak 9.
U sobama  doma Dom Nova trebao bi vladati mir. Međusobni odnosi trebaju biti korektni s punim razumijevanjem prema stanju ostalih korisnika.

Članak 10.
U svim prostorijama doma nije dopušteno pušenje.

Članak 11.
Korisnici se mogu koristiti vlastitim mobilnim telefonima, prijenosnim računalima ili drugim vlastitim elektroničkim uređajima, a na način da pri tome poštuju privatnost i diskreciju drugih korisnika i osoblja doma.

Članak 12.
Korisnici  su dužni čuvati inventar doma i paziti na red i čistoću. Svaku uočenu štetu dužni su prijaviti osoblju ili Upravi doma, a počinjenu štetu sami nadoknaditi.

Članak 13.
Korisnici ne smiju obnašati nikakve poslove niti zadatke iz djelokruga doma, osim određenih poslova i zadataka unutar radno okupacijskih aktivnosti.

Članak 14.
Korisnika može otpustiti iz doma Dom Nova isključivo voditelj zdravstvenog odjela. Korisnika se ne može zadržavati u domu Dom Nova protiv njegove volje ili volje njegovih zakonskih skrbnika.

Članak 15.
Korisnici imaju pravo na pritužbe i pohvale na rad i ponašanje zaposlenika dom.

Svoje pritužbe i pohvale iznose pismenim putem voditelju zdravstvenog odjela odnosno Upravi doma.

Prilikom iznošenja pritužbi i pohvala, poželjno je da korisnici navedu svoje puno ime i prezime.

Članak 16.
Uprava doma i voditelj zdravstvenog odjela može usmeno ili pismeno upozoriti svakog korisnika koji se ne pridržava odredaba ovog Pravilnika na njegovo ponašanje odnosno zatražiti na pridržavanje odredaba sukladno Pravilniku.

Uprava doma može otpustiti sa smještaja korisnika koji se ne želi pridržavati ovog Pravilnika ili na drugi način krši prava i obveze koje iz njega proizlaze.

3. POSJETE KORISNICIMA DOMA

Članak 17.
Prilikom ulaska u dom svi posjetitelji dužni su pridržavati se odredaba ovoga Pravilnika i mjera koje su izdane za njegovo provođenje.

Članak 18.
Posjete korisnicima koji se nalaze na smještaju u domu dozvoljene su od 11:00 do 18:00 sati svakog radnog dana, kao i subotom i nedjeljom te blagdanima i praznicima.

Članak 19.
Posjetiteljima doma Dom Nova je zabranjeno:
• dolazak u posjete u alkoholiziranom stanju;
• donošenje alkoholnih pića korisnicima;
• unošenje oružja;
• oštećivanje zgrade, inventara i opreme doma;
• davanje novčanih nagrada i drugih vrijednosti zaposlenicima;
• dovođenje kućnih životinja;
• pušenje unutar prostora doma Dom Nova;
• ulazak u ostale prostorije doma Dom Nova(kuhinja, kupaonica, pomoćne prostorije i slično), osim u određenu sobu gdje boravi korisnik ili prostoriju za dnevni boravak;
• uništavanje i branje cvijeća u nasadima i parkovima u krugu doma;
• nije dopušteno organizirati skupove, manifestacije i slično, bez prethodnog pismenog dopuštenja Uprave doma.

Članak 20.
Djelatnici doma imaju pravo odstraniti svakog posjetitelja koji se ne pridržava odredaba ovoga Pravilnika. U težim slučajevima imaju pravo zatražiti intervenciju zaštitarske službe ili policije.

4. OBAVJEŠTAVANJE O STANJU KORISNIKA

Članak 21.
Način i vrijeme obavještavanja o zdravstvenom i općem stanju korisnika određuje  voditelj zdravstvenog odjela.

5. OBNAŠANJE VJERSKIH OBREDA

Članak 22.
Korisnicima koji žele zadovoljiti svoje vjerske potrebe za vrijeme boravka u domu Dom Nova, može se na njihov zahtjev ili na zahtjev rodbine, dozvoliti posjeta vjerskog službenika radi obavljanja obreda, uz prethodnu najavu.

Članak 23.
Posjete vjerskih službenika korisnicima radi zadovoljavanja vjerskih potreba odobrava voditelj zdravstvenog odjela odnosno Uprava doma, vodeći računa o zdravstvenom stanju korisnika.

Članak 24.
Ako se vjerski obred održava u prostoriji gdje boravi više korisnika, treba stvoriti uvjete kako bi se osigurala privatnost korisnika.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu sa danom objave na oglasnoj ploči doma Dom Nova odnosno na službenom internet stranici dom-nova.net.

U Rakovcu 01.01.2022 

 
     Dom Nova za starije i nemoćne 
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

POSJETITE NAS

Brezani 19b

10347 Rakovec

bottom of page